Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Contactgegevens:

Telefoonnummer: 0623310440.
Postadres: ‘t Haantje 40, 7847TC ‘t Haantje
Mailadres: info@evaeelsing.nl

Eva Eelsing is de Functionaris Gegevensbescherming van Eva Coaching. Zij is te bereiken via e.eelsing@outlook.com
 
Persoonsgegevens die wij verwerken

Eva Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Eva Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid.
– godsdienst of levensovertuiging
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@evaeelsing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eva Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Consulten op maat te geven
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten.
– Het afhandelen van uw betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eva Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eva Coaching) tussen zit. Eva Coaching gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eva Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 – Contactgegevens en rapportages consulten. Bewaartermijn is 5 jaar. De reden hiervoor is dat Eva Coaching u de gegevens nog kan toezenden wanneer u deze nodig heeft/kwijt bent geraakt en dat Eva Coaching, wanneer u wenst nogmaals van onze diensten gebruik te maken, gemakkelijk deze gegevens terug kan halen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eva Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eva Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eva Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eva Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@evaeelsing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Eva Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eva Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@evaeelsing.nl

Schuiven naar boven